Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn de formele ‘kleine lettertjes’ voor als je lid of partner wilt worden van het Theory U Plein. Heb je vragen? Stel ze gerust via contact@theoryuplein.nl.

 

Algemene Voorwaarden Theory U Plein

Voor leden en partners
Artikel 1 – Definities

Theory U Plein: Nederlandstalige website over Theory U; handelsnaam van Het Eerste Huis, maatschappelijk initiatiefnemer.

Website: TheoryUPlein.nl.

Bezoeker: Persoon die de website bekijkt.

Lid: Persoon die het inschrijfformulier voor een gratis lidmaatschap account invult.

Partner: Persoon die het inschrijfformulier voor een betaald partnerschap account invult.

Deelnemer: Lid of Partner.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het Theory U Plein, gevestigd te Europalaan 500, 3526 KS Utrecht, betreffende het lidmaatschap en partnerschap van het Theory U Plein op de website TheoryUPlein.nl. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Theory U Plein.

 

Artikel 3 – Inschrijving als lid

Via inschrijfformulier ‘word lid’ op de website. Een lid kan slechts één account op zijn of haar naam hebben staan. Een lid kan daarmee niet tegelijk partner zijn. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 4 – Inschrijving als partner

Via inschrijfformulier ‘word partner’ op de website. Een partner kan slechts één account op zijn of haar naam hebben staan. Een partner kan daarmee niet tegelijk lid zijn. Het partnerschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 5 – Totstandkoming en duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen het Theory U Plein en de deelnemer komt tot stand door het invullen en verzenden van het daartoe bestemde inschrijfformulier op de website. De contractduur geldt voor een periode van 12 maanden, gerekend vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging, aangegaan.

 

Artikel 6 – Annulering c.q. wijziging door het Theory U Plein

Het Theory U Plein behoudt het recht om de opzet en inrichting van lidmaatschap of partnerschap te annuleren of te wijzigen.

 

Artikel 7 – Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met het lid of de partner worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Artikel 8 – Uitsluiting

Het Theory U Plein heeft het recht zonder opgave van redenen een lid of partner van deelname uit te sluiten, direct na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Het Theory U Plein behoudt zich het recht voor om het account van een lid of partner die zich misdraagt te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van het Theory U Plein een verstorende invloed heeft op de website, in welk geval de partner geen recht heeft op enige terugbetaling.

 

Artikel 9 – Prijzen

De prijzen voor partnerschap worden vermeld op de website van het Theory U Plein. Deze prijzen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen. Het Theory U Plein heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een inschrijving als partner de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden. Genoemde prijzen voor de jaarcontributie luiden in euro’s zijn exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

 

Artikel 10 – Betaling

De partner is verplicht de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Betaling geschiedt op Rabo bankrekening NL14RABO0301455821 ten name van Theory U Plein gevestigd te Utrecht. Bij niet tijdige betaling is de partner van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door het Theory U Plein is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan. Alle kosten die het Theory U Plein redelijkerwijs moet maken in verband met aan de partner toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens het Theory U Plein zijn voor rekening van de partner. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 136,- per factuur.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de website en op alle in verband daarmee door of namens het Theory U Plein uitgegeven folders en digitale informatie berusten uitsluitend bij het Theory U Plein c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van het Theory U Plein of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij het Theory U Plein c.q. haar licentiegever(s). Alle van of namens het Theory U Plein in het kader van de bijeenkomst verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de partner niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Theory U Plein. De overeenkomst met de partner strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de website en de in het kader daarvan door of namens het Theory U Plein aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 12 – Opzegging en beëindiging

Opzegging van een partnerschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractduur. Bij tussentijdse beëindiging wordt de jaarcontributie niet deels gerestitueerd. Opzegging van lidmaatschap kan plaatsvinden op elk moment. Opzegging kan met vermelding van de volledige naam van het lid of partner en de gebruikersnaam, via e-mail naar contact@theoryuplein.nl of via post naar Theory U Plein, Europalaan 500, 3526 KS Utrecht. De overeenkomst eindigt automatisch bij overlijden van het lid of de partner. Bij het beëindigen vervallen alle rechten en aanspraken van het lid of de partner.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Het Theory U Plein verplicht zich het lidmaatschap en partnerschap op de website naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het Theory U Plein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het Theory U Plein. De eventuele aansprakelijkheid is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan het Theory U Plein verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is het Theory U Plein aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

 

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

Het Theory U Plein zal ten aanzien van het gebruik van voor de website verstrekt e of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

 

Artikel 15 – Klachtenprocedure

Het Theory U Plein doet er alles aan om de kwaliteit van de website en goede omgangsvormen te waarborgen. Mocht een bezoeker, lid of partner desondanks ten aanzien van de kwaliteit en het gedrag opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot het Theory U Plein, Europalaan 500, 3526 KS Utrecht.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht, mediation en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen het Theory U Plein en het lid of partner is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien het lid of de partner in het buitenland woont.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie proberen op te lossen via mediation. Indien mediation geen oplossing biedt, zullen geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.